Ways affärsetiska grundprinciper

Ways grundprinciper

Syftet med våra affärsetiska grundprinciper är att ge riktlinjer för hur våra anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt.

Ways är medlemmar i IT&Telekomföretagen och utgår i vår verksamhet från befintliga internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar och förordningar.

Mångfald

Vi erbjuder alla individer lika möjligheter till anställning. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka varje form av diskriminering. Vårt verktyg är att ha ändamålsenliga processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering. Genom aktivt mångfaldsarbete skapar vi möjlighet att utveckla våra medarbetare, vår organisation och våra affärer.

En god arbetsplats

Våra medarbetare är viktiga för oss och vi värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling. Hos oss gäller nolltolerans mot alla former av trakasserier, internt såväl som i samspel med vår omgivning. Vi ska tillsammans med varje medarbetare främja de förutsättningar som skapar ett balanserat förhållande mellan arbete och fritid.

Hållbar utveckling

Vi ska bidra till en hållbar utveckling genom att alltid ta miljöhänsyn, hushålla med naturresurser och minimera våra avtryck. Vårt mål är att vår verksamhet ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Verksamheten ska uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter. Vi vill aktivt lyfta fram miljönyttan med våra produkter och tjänster och på detta sätt bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. Vi välkomnar och uppmuntrar initiativ från medarbetare, kunder och partners för att nå detta mål.

Immateriella rättigheter

Vi ska följa och respektera tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella konventioner och traktat beträffande skydd för immateriella rättigheter. Detta innebär att vi alltid ska respektera andras immateriella rättigheter och sålunda producera och leverera våra produkter och/eller tjänster utan obehörigt utnyttjande av eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter. Vi uppmuntrar till innovation och ständig utveckling med vederbörlig hänsyn till ägare, utvecklare och innovatörers immateriella rättigheter.

Barnarbete

Vi tolererar inte barnarbete, eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs av någon människa. Barns rätt till utbildning får inte hindras eller äventyras.

Vi är medvetna om att barnarbete förekommer och vi har en långsiktig ambition att bidra till att inga barn ska behöva arbeta eller bli utnyttjade för annan parts ekonomiska vinning. Varje medlemsföretag ansvarar för att barnarbete i högsta möjliga utsträckning inte förekommer hos underleverantörer.

Mutor och bestickning

Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företagen, företagande, marknadsekonomin och rättsstaten. Vi ska således sträva efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och motverkar aktivt mutor, bestickningar och andra former av korruption som kan påverka våra affärsrelationer.

Integritet

Vi vill upprätta och bevara en hög tillit till branschen som helhet. Vi värnar därför den personliga integriteten såväl som företags integritet vid användning av våra tjänster och produkter. Detta innebär att vi med stor försiktighet hanterar uppgifter och data om individer, företag och organisationer och arbetar för att förhindra läckor och spridning av känsliga uppgifter.

Konkurrens

Vi anser att en fri marknadsmässig konkurrens är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och ska iaktta god marknadsföringsed. Vår information till kunder och marknaden ska alltid vara tydlig till sitt innehåll och aldrig vara medvetet vilseledande eller tvetydig. För samverkan inom branschen följer vi IT&Telekomföretagens konkurrensrättsliga riktlinjer.

För nedladdning

Affärssetiska grundprinciper

Basic principles of business ethics