Varför bryr sig chefer så lite om dokument­hantering?

Att smart dokumenthantering boostar affären verkar gått många chefer förbi.

En ny undersökning visar på låg kunskap och svalt intresse för dokumenthantering bland chefer i Sverige, framför allt hos de över 40. En vanlig anledning är att dokumenthantering inte ses som en strategisk fråga. Ways ser det som sin uppgift att hjälpa fler upptäcka värdet av nästa generations dokumenthantering.

I vintras genomförde dokumenthanteringsexperterna Ways en YouGov-undersökning* för att ta tempen på attityd och kunskap om dokumenthantering bland svenska chefer. Undersökningen visar att intresset för dokumenthantering är generellt lågt bland chefer och att attityden skiljer sig mellan yngre och äldre.

Skillnad på attityd bland yngre och äldre chefer

Att synen på, och inställningen till dokumenthantering, skiljer sig mellan yngre och äldre chefer syns i resultatet av flertalet undersökningsfrågor, bland annat vad gäller följande;

  • 35 procent av chefer under 40 säger att intresset för dokumenthantering skulle öka om de såg att tillförlitligheten till ett dokument ökade. Något enbart 6 procent av de äldre instämmer i.
  • Positiva effekter på produktiviteten intresserar äldre chefer i högre utsträckning än yngre.

27 procent av de över 40 anser att detta skulle öka intresset. Bland yngre är siffran 17 procent.

  • Att dokumenthantering leder till minskad affärsrisk (dokument går förlorade, avtal missas att omförhandlas) ser 30 procent av de yngre cheferna som ett viktigt kriterium. Att jämföra med

15 procent av de äldre.

  • 17 procent av de yngre cheferna säger att något som skulle intressera dem är om den juridiska risken (felaktig hantering av känslig information) minskar. Att jämföra med 8 procent av de äldre.
  • 33 procent av äldre chefer skulle intressera sig mer för dokumenthantering om de såg positiva effekter i termer av ett smidigare arbetssätt. Siffran bland yngre chefer är 30 procent.
  • På flervalsfrågan om faktorer bakom bristande dokumenthantering svarar 20 procent av chefer 40+ att det kan bero på bristande intresse från organisationen. Detta instämmer 17 procent av de yngre i.

*Undersökningen om chefers syn på dokumenthantering genomfördes av YouGov, på uppdrag av Ways, den 4-8 november 2021 bland 500 chefer (män och kvinnor i åldern 18-65 år) på svenska företag.