Etiska principer

Våra värderingar och affärsetiska grundprinciper finns till för att säkerställa att våra anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter behandlas på ett lagenligt, rättvist och korrekt sätt. Vår verksamhet följer nationella och internationella överenskommelser och konventioner och vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige.

Mångfald

Vi erbjuder alla individer lika möjlighet till anställning. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka varje form av diskriminering. Ways medarbetare består av många nationaliteter. Vårt arbete och affärer präglas av ett aktivt och dynamiskt mångfaldsarbete.

En god arbetsplats

Våra medarbetare är viktiga för oss och vi värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling. Hos oss gäller nolltolerans mot alla former av trakasserier. Vi ska tillsammans med varje medarbetare verka för en bra balans mellan arbete och fritid.

Hållbar utveckling

Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att alltid hushålla med naturresurser och minimera våra avtryck. Vårt mål är att vår verksamhet ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi lyfter aktivt fram miljönyttan med våra produkter och tjänster i dialogen med våra kunder och vill på så sätt vara en aktiv del i våra kunders hållbarhetsarbete. Vi välkomnar initiativ från medarbetare och kunder som utvecklar vår affär i en fortsatt hållbar riktning.

Immateriella rättigheter

Vi ska följa och respektera tillämpliga nationella och internationella lagar och regler beträffande skydd för immateriella rättigheter. Detta innebär att vi respekterar andras immateriella rättigheter och levererar våra produkter och tjänster utan obehörigt utnyttjande av skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

Barnarbete

Vi har nolltolerans för barnarbete och en långsiktig ambition att bidra till att inga barn ska behöva arbeta eller utnyttjas för annan parts ekonomiska vinning. Vi har processer för att säkerställa att barnarbete inte förekommer hos våra kunder och leverantörer.

Mutor och bestickning

Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företag och företagande. Vi ska således sträva efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och motverkar aktivt mutor, bestickningar och korruption.

Integritet

Vi vill upprätta och bevara en hög tillit till branschen som helhet och värnar den personliga integriteten såväl som företags integritet vid användning av våra tjänster och produkter. Detta innebär att vi hanterar uppgifter och data om individer med stor försiktighet och arbetar för att förhindra läckor och spridning av känsliga uppgifter. 

Läs gärna hela Ways Privacy policy (engelska)

Konkurrens

Vi anser att fri konkurrens är en förutsättning för tillväxt och vill verka för sund konkurrens och god marknadsföringsed. Ways kommunikation ska alltid vara tydlig utan risk för att medvetet uppfattas som vilseledande eller tvetydig. Vi följer TechSveriges konkurrensrättsliga riktlinjer.